Persoonlijke begeleiding in een complex traject

E-mailInfo

Echt-Scheidingscoach

Scheiden is een lastig proces, dat zal niemand ontkennen. Beslissingen om te trouwen worden gemakkelijker genomen dan beslissingen om uit elkaar te gaan. Toch eindigt 1 op de 3 huwelijken door echtscheiding. En als die moeilijke beslissing eenmaal is genomen, is het weer lastig te bepalen hoe en door wie een scheiding dan geregeld moet worden.

Als Echt-Scheidingscoach begeleiden wij stellen die gezamenlijk het hele proces van de scheiding willen doorlopen, om zo in goed overleg en met zo weinig mogelijk kleerscheuren, de scheiding ingevuld te krijgen. Wij zitten tussen de mediators en advocaten in als het ware.

Onze achtergrond ligt in de financiële dienstverlening, waar “Financieel Mediation bij echtscheiding”, een relatief nieuw begrip is. Wij zijn er van overtuigd dat de basis voor een goede invulling van de echtscheiding ligt bij de financiën. Als Echt-Scheidingscoach brengen wij de financiële gevolgen van de scheiding volledig in kaart. Hierdoor trachten wij de onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen.

Ook zijn wij in te zetten voor individuele ondersteuning of voor een second opinion. Bij individuele ondersteuning is al gekozen voor een gezamenlijk scheidingstraject bij een mediator of advocaat. Maar is er behoefte ontstaan aan deskundige begeleiding bij bijvoorbeeld het beoordelen van ontvangen voorstellen, of om inhoudelijke toelichtingen te kunnen geven. Deze extra hulp maakt dat de desbetreffende persoon zich zekerder voelt en met meer kennis de gezamenlijke gesprekken in zal gaan. Ook denken wij creatief mee om reeds ontstane impasses te doorbreken.

Kinderen en scheiding

Een van de grootste dilemma’s voor ouders om een scheidingsproces te starten, is de zorg voor hun kinderen. Ook hierin kunnen wij begeleiden. Ten eerste kunnen we informatie verschaffen omtrent de wijze waarop kinderen geïnformeerd en betrokken kunnen worden. En als de scheiding dan toch onontkoombaar blijkt, zorgen we dat er een ouderschapsplan komt waarbij de kinderen centraal staan en dit plan goed past in hun nieuwe situatie.

Elke ouder heeft recht op omgang met zijn of haar kind. Dat is wettelijk zo bepaald. Een omgangsregeling en verdeling van zorg en opvoedtaken moet dan ook worden besproken en vastgelegd. Als beide ouders evenveel omgang met de kinderen hebben, wordt gesproken van co-ouderschap.

Het ouderschapsplan moet aan wettelijke richtlijnen voldoen. Wij helpen binnen dit proces dat alle elementen worden besproken en worden vastgelegd.

Wanneer de inkomensposities van de ouders sterk verschillen zal er sprake zijn van kinderalimentatie. Uitgangspunt moet zijn dat de kinderen het zowel bij de vader als de moeder goed hebben. Aan het betalen van kinderalimentatie zitten voor de betalende ouder ook fiscale voordelen. Ook dat aspect nemen we mee in de gesprekken.

Let op; Ook samenwoners met kinderen hebben de plicht om een ouderschapsplan op te stellen bij het beëindigen van hun relatie. Uiteraard helpen wij ook hen graag met de invulling van hun ouderschapsplan.

Het scheidingstraject

Bij een echtscheiding spelen emoties een grote rol, en vaak ligt daar de onzekerheid voor de toekomst aan ten grondslag. En dan vooral de financiële onzekerheid. “Kan ik mijn huis nog wel behouden?” “Waar kom ik anders te wonen?” “Hoeveel geld heb ik nog te besteden?” “Kan ik nog wel op vakantie?” “Kan ik de kinderen wel voldoende bieden?” Allemaal vragen die wij regelmatig horen van scheidende partners.

Uitgangspunt voor onze dienstverlening is om middels gezamenlijk overleg de echtscheiding volledig in te vullen, richting rechtbank heet dat een “gezamenlijk verzoek”. Wij werken met een 10 stappenplan, waardoor alle elementen van de echtscheiding de revue zullen passeren.

Ons 10 stappenplan

  1. Een gratis oriënterend gesprek.
  2. Mediationovereenkomst wordt opgesteld en ondertekend door alle betrokkenen.
  3. Gesprek rondom de kinderen en echtscheiding. Uiteindelijk resulteert dit in een ouderschapsplan.
  4. Gesprek(ken) aangaande vermogen, schulden, wonen, pensioen, etc. Uiteindelijk resulteert dit in een concept echtscheidingsconvenant.
  5. Inhoudelijk concept convenant bespreken incl. de juridische elementen.
  6. Tekenen echtscheidingsconvenant.
  7. Overdracht advocaat t.b.v. indienen verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank.
  8. Na ontvangst vonnis rechtbank volgt een “Akte van berusting” waarna de beschikking ingeschreven kan worden bij de Gemeentelijke Basis Administratie.
  9. Bij toedeling gezamenlijke woning aan een van de partners volgt nog een notariële stap ter afronding eigendomsoverdracht.
  10. Coördineren fiscale elementen rondom voorlopige teruggave, toeslagen, aangifte inkomstenbelasting lopend kalenderjaar,  kindgebonden budget, etc.

Doordat de wetgeving bepaalt dat de ontbinding van een huwelijk uitsluitend door de rechtbank mag worden uitgesproken, is er de noodzaak dat dit verzoek ingediend wordt door een advocaat. Wij hebben samenwerking met meerdere advocaten in diverse plaatsen om deze afronding in te dienen. Ook beschikken wij binnen ons netwerk over diverse makelaars en notarissen om, indien nodig, in te schakelen.

Alimentatie

In de wet is bepaald dat partners elkaar dienen te “onderhouden” ook als het huwelijk ten einde is. Uit deze onderhoudsplicht is dan ook de alimentatieplicht voortgekomen. Alimentatie is een onderwerp dat gevoelig ligt. De een betaalt liever niet en de ander wil veelal liever niet afhankelijk zijn van de ex-partner. In gezamenlijk overleg mag afgeweken worden van de wettelijke bepalingen. Zowel qua hoogte van de bedragen, maar ook qua duur. Mits er maar overeenstemming is.

Alimentatie wordt bepaald aan de hand van draagkracht (voor de betaler) en behoefte (voor de ontvanger). Als er geen behoefte is, zal er geen sprake zijn van alimentatie. Is er wel behoefte, maar is er geen draagkracht, zal alimentatie ook niet mogelijk zijn.

Overigens komt  kinderalimentatie altijd op de eerste plaats. Als er dan nog financiële ruimte over blijft, kan de partneralimentatie vastgesteld worden.

Ten aanzien van alimentatie spelen ook meerdere fiscale elementen een rol. Van ons mag u verwachten dat wij u daar breed over informeren, zodat u weet waar u fiscaal/financieel staat ten aanzien van deze elementen. Onze ervaring is dat deze inzichten enorm helpen in de persoonlijke  financiële gevolgen en daardoor ook voor rust zorgen.

Alimentatiepolis

Wanneer het persoonlijk inkomen sterk afhankelijk is van de overeengekomen alimentatie, moet u er niet aan denken dat de alimentatie plotseling zou wegvallen. Toch is dat mogelijk. Wanneer de alimentatieplichtige komt te overlijden, vervalt per direct de alimentatie. En dus het inkomen.

Gelukkig is dit inkomensrisico te beschermen. Middels een alimentatiepolis kunt u zowel de partneralimentatie, als de kinderalimentatie beschermen in geval van overlijden. De betalingen worden dan na overlijden overgenomen door de verzekeraar en het inkomen blijft doorlopen tot de oorspronkelijk overeen gekomen einddatum. En dat geeft rust.

De hoogte van de premie is afhankelijk van de hoogte van het alimentatie inkomen, maar onze ervaring is dat de meeste mensen deze zeer gunstig vinden. Bovendien kunt u de polis eindigen wanneer u van mening bent dat er geen sprake meer is van een inkomensrisico. Bijvoorbeeld na het krijgen van een nieuwe baan, of wanneer de gezinssituatie wijzigt door een andere partner met een eigen inkomen, etc. Uw persoonlijke inkomenssituatie staat centraal bij dit product. En moet daar iets in veranderen, dan is dat veelal mogelijk.

Wilt u de zekerheid van alimentatie, ook na overlijden van uw ex-partner? Maak dan een vrijblijvende afspraak. Wij zijn u graag van dienst.

Pensioenen

Sinds 1995 is de Wet verevening Pensioenrechten bij Scheiding van kracht. Het Ouderdomspensioen dat is opgebouwd gedurende het huwelijk dient evenredig te worden verdeeld. De wetgever is er bij deze wet vanuit gegaan dat de ene partij het de andere ook mogelijk heeft gemaakt het pensioen op te bouwen tijdens het huwelijk. En met deze wet plukken beide partijen ook op termijn daar de vruchten van. Helaas is de pensioenverevening  bij echtscheiding ook vaak onderwerp van discussie. Gelukkig kan in onderling overleg worden afgeweken van deze wet, mits overeenstemming is te bereiken. Als Echt-Scheidingscoach letten wij ook op de redelijkheid van de eventueel afwijkende afspraken.

Naast de verdeling van het Ouderdomspensioen is er vaak ook nog sprake van Nabestaandenpensioen. In de Pensioenwet zijn hier ook afspraken over gemaakt. Los van de verdeling van het Ouderdomspensioen kun je het Nabestaandenpensioen ook toedelen.

De pensioenmaterie in zijn algemeen is erg complex. De combinatie van deze complexiteit en de echtscheiding maakt dat goed advies meer dan wenselijk is. Alleen dan kunnen onderbouwde en verantwoorde keuzes gemaakt worden. Wij helpen daar graag verder mee.

Nazorg

Stap 9 en 10 van ons stappenplan geven al aan dat onze zorg niet eindigt bij het ondertekenen van het echtscheidingsconvenant. Onze dienstverlening blijft doorlopen. Niet alleen bij de benoemde  punten, maar we gaan graag nog een stap verder.

Wanneer de handtekeningen zijn geplaatst, is bijvoorbeeld de gezamenlijke woning nog niet verkocht, of zijn er eerste stappen gezet om individueel een andere woning aan te kopen. Dan komen er opnieuw veel financiële en fiscale elementen om de hoek kijken. Wij helpen ook daar graag verder mee.

Kosten

Wij hanteren een uurtarief van € 105,- excl. wettelijk verschuldigde btw. Er is bij ons geen sprake van kantoorkosten of een voorschotnota.

De hoogte van de uiteindelijke kosten zijn sterk afhankelijk van de scheidende partijen persoonlijk. Wanneer gedurende het traject onderling goed gesproken kan worden en emoties minder de overhand nemen, zijn de uren enorm te beperken. Bij veel onenigheid kan dat oplopen. Met andere woorden, het is mogelijk om tegen geringe kosten een echtscheiding te regelen.

Een vrijblijvende afspraak is snel gemaakt. Neem gerust contact met ons op om tijdens een gratis oriëntatiegesprek van maximaal een uur te bepalen of onze invulling ook bij u het beste past.

Wij zijn u graag van dienst!

Stel uw vraag

Contact

Ineke Alkema, mediator
Verlengde Hereweg 33
9721 AD Groningen
050 – 527 13 73
06 – 24 23 14 94
www.echt-scheidingscoach.nl

Privacyverklaring